sobota, 5 września 2009

Szczegółowy regulamin konkursu fotograficznego im. Ireneusza Lindego „Zatrzymać piękno – Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie w obiektywie”

1. Organizatorami konkursu są: Biblioteka Publiczna im. J. D. Janockiego w Międzychodzie oraz Starostwo Powiatowe.

2.Cele konkursu:
• Zachęcenie mieszkańców oraz pasjonatów do poznawania i odkrywania walorów estetycznych Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego,
• Prowadzenie dokumentacji fotograficznej regionu,
• Popularyzowanie wiedzy o regionie,
• Promowanie twórców fotografii amatorskiej,
• Prezentacja najciekawszych prac artystycznych.

3.Zasady uczestnictwa:
• W konkursie mogą brać udział:
- uczniowie szkół podstawowych - I kategoria wiekowa,
-uczniowie szkół gimnazjalnych - II kategoria wiekowa,
-uczniowie szkół średnich, ponadgimnazjalnych - III kategoria wiekowa,
-osoby dorosłe - IV kategoria wiekowa.
• Na konkurs można nadesłać maksymalnie 3 fotografie własnego autorstwa, wcześniej nie publikowane, ani nie biorące udziału w żadnym konkursie,
• Technika wykonania fotografii dowolna, odbitki czarno-białe lub kolorowe na papierze fotograficznym, w dowolnym formacie nie mniejszym jednak niż 18x24 cm oraz dodatkowo kopia każdej z prac na płycie CD w postaci pliku (JPG, GIF, BMP, TIFF). Nie dopuszcza się przetwarzania zdjęć w komputerowych programach graficznych,
• Zdjęcia nadesłane na konkurs mogą przedstawiać dowolne obiekty przyrodnicze, architektoniczne i krajoznawcze (budynki, mosty, ulice, przyrodę ożywioną i nieożywioną, elementy krajobrazu) po warunkiem, że znajdują się one w granicach administracyjnych powiatu międzychodzkiego. (lub na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego) Fotografie mogą tworzyć cykl.
• Na fotografii nie mogą znajdować się elementy opisu, cyfry (np. data), litery, znaki itp.,
• Zgłoszone na konkurs fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą następujące informacje: tytuł pracy, datę i miejsce jej wykonania, imię i nazwisko autora, grupę wiekową, adres zamieszkania,
• Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponoszą uczestnicy konkursu,
• Każdy uczestnik konkursu powinien wypełnić kartę zgłoszeniową, podpisana karta oznacza akceptację warunków konkursu, wyrażonych w niniejszym regulaminie,
• Zdjęcia nie spełniające w/w warunków nie wezmą udziału w konkursie.

4. Ocena prac:
• Prace w konkursie oceniać będzie jury powołane przez organizatora, które wyłoni po 3 laureatów w każdej z czterech kategorii wiekowych i zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową.
• Jury ma prawo nie wyłaniania zwycięzców z prac zakwalifikowanych do konkursu, jak również przyznawania miejsc ex aequo lub przyznawania dodatkowych wyróżnień,
• Jury ma prawo do wyłączenia z udziału prac o niskiej jakości technicznej,
• Kryteriami oceny będą: trafność doboru tematu pracy, jakość wykonania, oryginalność, pomysł, wrażliwość estetyczna.

5. Terminy i miejsce składania prac:
• Termin przyjmowania prac do 20.XI.2009 r. (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego),
• Prace należy dostarczać na adres: Muzeum Regionalne – Oddział Biblioteki Publicznej im. J. D. Janockiego, ul. 17 Stycznia 100, 64-400 Międzychód, z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”,
• Rozstrzygnięcie konkursu; posiedzenie jury: 25.XI.2009 r.
• Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w Bibliotece Publicznej im. J. D. Janockiego oraz Muzeum Regionalnego w Międzychodzie, na stronie internetowej biblioteki: www.biblioteka-miedzychod.info oraz w prasie lokalnej do dnia 30.XI.2009 r.,
• O terminie otwarcia wystawy prac konkursowych połączonej z wręczeniem nagród zwycięzcom konkursu, organizatorzy powiadomią w odrębnym komunikacie.

6. Nagrody:
• I kategoria wiekowa: I, II, III miejsce,
• II kategoria wiekowa: I, II, III miejsce,
• III kategoria wiekowa: I, II, III miejsce,
• IV kategoria wiekowa: I, II, III miejsce.

7. Postanowienia ogólne:
• Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie przesyłki zawierającej prace konkursowe,
• Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac,
• W przypadku fotografii, co do których uczestnik zastrzega anonimowość, do fotografii lub płyty CD należy dołączyć podpisane przez uczestnika pisemne oświadczenie o zastrzeżeniu anonimowości danych autora fotografii,
• Najciekawsze zdjęcia zostaną odpowiednio wyeksponowane i opatrzone stosownym oznaczeniem na wystawie pokonkursowej w Muzeum Regionalnym w Międzychodzie,
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno-reklamowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz